Kiến thức Tổng hợp mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp nhỏ theo Thông...

Tổng hợp mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp nhỏ theo Thông tư 133 mới nhất

1447
mẫu báo cáo doanh nghiệp nhỏ
Balance sheet of a financial report with spectacles

Doanh nghiệp nhỏ hiện đang thực hiện mẫu báo cáo theo Thông tư 133 mới nhất gồm: Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh Báo cáo tài chính, lưu chuyển tiền tệ. Dưới đây là hệ thống báo cáo tài chính theo Thông tư 133.

>> Cách đọc báo cáo tài chính siêu tốc chỉ với 03 biểu mẫu
>> Hệ thống File Excel cho doanh nghiệp siêu nhỏ
>> 5 quy định kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ cần nắm vững

I. Hệ thống báo cáo tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục

a) Báo cáo Tài chính bắt buộc

– Mẫu số B01a – DNN: Báo cáo tình hình tài chính

– Mẫu số B02 – DNN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

– Mẫu số B09-DNN: Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

– Mẫu số F01 – DNN: Bảng cân đối tài khoản

Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, DN có thể lựa chọn lập Báo cáo tài chính theo Mẫu B01b – DNN thay cho Mẫu số B01a-DNN.

b) Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập

– Mẫu số B03 – DNN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp nhỏ

II. Hệ thống báo cáo tài chính năn áp dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa và không đáp ứng giả định hoạt động liên tục

a) Báo cáo bắt buộc

– Mẫu số B01 – DNNKLT: Báo cáo tình hình tài chính

– Mẫu số B02 -DNN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

– Mẫu số B09 – DNNKLT: Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

b) Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập

– Mẫu số B03 – DNN: báo cáo lưu chuyển tiền tệ

III. Hệ thống báo cáo tài chính năm bắt buộc áp dụng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ

– Mẫu số B01 – DNSN: Báo cáo tình hình tài chính

– Mẫu số B02 – DNSN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

– Mẫu số B09 -DNSN: Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Khi lập báo cáo tài chính, các doanh nghiệp phải tuân thủ biểu mẫu báo cáo tài chính theo quy định.

Doanh nghiệp có thể sửa đổi, bổ sung báo cáo tài chính cho phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động và yêu cầu quản lý của Doanh nghiệp nhưng phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.

– Riêng báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần.

mẫu báo cáo doanh nghiệp nhỏ

IV. Thời hạn nộp báo cáo tài chính theo Thông tư 133

– Tất cả các Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải lập và gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kế toán năm tài chính cho các cơ quan có liên quan quyết định.

– Nơi nhận báo cáo tài chính năm được quy định như sau:

+ Các doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính năm cho cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Thống kê.

+ Các doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao thì ngoài việc nộp Báo cáo tài chính năm cho các cơ quan theo quy định (Cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thống kê) còn phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khi công nghệ cao nếu có yêu cầu.

Để tải mẫu sổ sách kế toán theo Thông tư 133, anh chị vui lòng tải TẠI ĐÂY

>> Cách đọc báo cáo tài chính siêu tốc chỉ với 03 biểu mẫu
>> Hệ thống File Excel cho doanh nghiệp siêu nhỏ
>> 5 quy định kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ cần nắm vững

dùng thử phần mềm kế toán