Kiến thức Đặc điểm của các doanh nghiệp nhỏ

Đặc điểm của các doanh nghiệp nhỏ

1776
đặc điểm doanh nghiệp nhỏ

Căn cứ Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 và nghị định 39/2018/NĐ-Cp quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tiêu chí để phân loại các doanh nghiệp nhỏ được thể hiện trên các tiêu chí như số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội; tổng vốn hoặc tổng doanh thu năm trước liền kề.

>> Những ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ phụ nữ làm chủ
>> Điều kiện thành lập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
>> Doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ cần làm gì để quản lý tài chính hiệu quả?

Để hiểu rõ hơn về các đặc điểm của doanh nghiệp siêu nhỏ, dưới đây sẽ là chi tiết từng mục giúp người đọc tiện theo dõi:

I. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ

– Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng.

Theo quy định pháp luật, doanh nghiệp nhỏ hoạt động trong các lĩnh vực trên là những doanh nghiệp:

  • Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người
  • Tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng
  • Tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng.

– Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ

Theo quy định, doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực này được xác định:

  • Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người
  • Tổng daonh thu của năm không quá 300 tỷ đồng
  • Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng.

đặc điểm doanh nghiệp nhỏ

||. Những hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ nhận được

1. Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển tài sản trí tuệ:

a) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;

b) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và thực hiện chính sách, chiến lược hoạt động sở hữu trí tuệ;

c) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thiết kế, đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế;

d) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý.

2. Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới:

a) Cung cấp thông tin miễn phí về hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo;

b) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở;

c) Giảm 50% phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; giảm 50% phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; giảm 50% chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng không quá 10 triệu đồng trên một lần thử và không quá 01 lần trên năm;

d) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tự tổ chức đo lường;

đ) Giảm 50% phí thử nghiệm về chất lượng hàng hóa tại hệ thống thử nghiệm thuộc cơ quan quản lý nhà nước nhưng không quá 10 triệu đồng trên một lần thử và không quá 01 lần trên năm.

đặc điểm doanh nghiệp nhỏ

3. Hỗ trợ về ứng dụng, chuyển giao công nghệ

Hỗ trợ 50% chi phí hợp đồng ứng dụng công nghệ cao, hợp đồng chuyển giao công nghệ nhưng không quá 100 triệu đồng trên một hợp đồng và không quá một hợp đồng mỗi năm.

4. Hỗ trợ về đào tạo, thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa:

a) Hỗ trợ 50% chi phí đào tạo chuyên sâu về các nội dung sau: Xây dựng, phát triển sản phẩm; thương mại hóa sản phẩm; gọi vốn đầu tư; phát triển thị trường; kết nối mạng lưới khởi nghiệp với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học. Chi phí hỗ trợ không quá 20 triệu đồng trên một khóa đào tạo và không quá 01 khóa đào tạo trên năm;

b) Miễn phí tra cứu, khai thác, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về sáng chế, thông tin công nghệ, kết quả nghiên cứu;

c) Hỗ trợ 100% chi phí gian hàng tại Hội trợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế; được ưu tiên tham gia Chương trình xúc tiến thương mại có sử dụng ngân sách nhà nước;

d) Miễn phí cung cấp thông tin, truyền thông về kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

5. Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung:

a) Hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại các cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

b) Hỗ trợ 50% nhưng không vượt quá 5 triệu đồng/tháng/doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo phí tham gia các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

>> Những ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ phụ nữ làm chủ
>> Điều kiện thành lập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
>> Doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ cần làm gì để quản lý tài chính hiệu quả?

dùng thử phần mềm kế toán