Kiến thức Doanh nghiệp mới thành lập được phép báo lỗ mấy năm?

Doanh nghiệp mới thành lập được phép báo lỗ mấy năm?

567
Doanh nghiệp được báo lỗ bao nhiêu năm

Với doanh nghiệp mới thành lập, câu hỏi đau đáu với doanh nghiệp mới thành lập là “Doanh nghiệp mới thành lập được phép báo lỗ mấy năm?”. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ thì việc chuyển lỗ được thực hiện ra sao?

>> 5 quy định kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ cần nắm vững
>> Người bán hàng online lưu ý về các khoản thuế phải nộp
>> Hộ kinh doanh cá thể có mã số thuế không?

Doanh nghiệp mới thành lập được phép chuyển lỗ liên tục không quá 05 năm

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 78/2014/TT-BTC, doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 05 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Quá thời gian 05 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.

Như vậy, pháp luật hiện hành chỉ quy định doanh nghiệp sẽ được phép chuyển lỗ liên tục không quá 05 năm kể từ năm tiếp sau phát sinh lỗ, mà không quy định Doanh nghiệp được phép báo lỗ trong bao nhiêu năm.

Doanh nghiệp được báo lỗ bao nhiêu năm

Xác định lỗ và chuyển lỗ của doanh nghiệp

Theo Điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC thay thế cho Thông tư 96/2015/TT-BTC, lỗ của Doanh nghiệp được xác định như sau:

Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế và số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ năm trước chuyển sang năm sau:

Theo đó:

Thu nhập tính thuế = (Doanh thu – các khoản chi phí được trừ + các khoản thu nhập khác) – Thu nhập được miễn thuế

Nếu thu nhập tính thuế nhỏ hơn 0 thì doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bị lỗ

Nếu thu nhập tính thuế lớn hơn 0 thì doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có lãi.

Như vậy:

Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập của những năm tiếp theo.

Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các các quý tiếp theo.

Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.

Doanh nghiệp lưu ý tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 05 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế xác định số lỗ Doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do Doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ được chuyển các định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 05 năm.

Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định.

Số lỗ của Doanh nghiệp phát sinh trước khi chia, tách thành Doanh nghiệp khác và đang còn trong thời gian chuyển lỗ theo quy định thì số lỗ này sẽ được phân bổ cho các Doanh nghiệp sau khi chia, tách theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu được chia, tách.

>> 5 quy định kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ cần nắm vững
>> Người bán hàng online lưu ý về các khoản thuế phải nộp
>> Hộ kinh doanh cá thể có mã số thuế không?

dùng thử phần mềm kế toán