Kiến thức Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

470
tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ 2
Young business team working in office

Theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định, doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện được phân theo quy mô bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa. Trong đó, tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định cụ thể như sau:

>> Doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định theo những tiêu chí nào?
>> Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật
>> Xác định quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ

Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ

Khi doanh nghiệp đang sở hữu điều kiện sau thì doanh nghiệp đó được xác định là doanh nghiệp siêu nhỏ:

Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng thì được quy thành doanh nghiệp siêu nhỏ.

tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ

Khi doanh nghiệp sở hữu điều kiện sau thì doanh nghiệp được xác định là doanh nghiệp nhỏ:

Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa

Khi doanh nghiệp có những điều kiện sau thì doanh nghiệp được xác định là doanh nghiệp quy mô vừa:

Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng nhưng không phải là doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ

Một số lưu ý dựa trên các tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ

Về số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội: Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm được tính bằng tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội của năm chia cho số tháng trong năm và được xác định trên chứng từ nộp bảo hiểm xã hội của năm chia cho số tháng trong năm và được xác định trên chứng từ nộp bảo hiểm xã hội của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 1 năm, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân bằng tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội của các tháng hoạt động choa cho số tháng hoạt động.

Về tổng nguồn vốn: Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 1 năm, tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán tại thời điểm cuối quý liền kề thời điểm doanh nghiệp đăng ký hưởng nội dung hỗ trợ.

Về xác định tổng doanh thu: Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 1 năm hoặc trên 1 năm nhưng chưa phát sinh doanh thu căn cứ vào tiêu chí tổng nguồn vốn quy định tại Điều 9 Nghị định này để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Như vậy, tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ được dựa trên các yếu tố về số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm của doanh nghiệp, tổng nguồn vốn, tổng doanh thu.

>> Doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định theo những tiêu chí nào?
>> Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật
>> Xác định quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ

dùng thử phần mềm kế toán