Kiến thức 5 chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ cần nắm...

5 chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ cần nắm vững

3813
mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp nhỏ

Ngày 28/12/2018, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.Thông tư số 132/2018/TT-BTC đã hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ. Trong đó, dưới đây là 5 quy định kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ cần nắm.

>> Miễn lệ phí môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập
>> Thủ tục hồ sơ kê khai thuế ban đầu cho Công ty mới thành lập
>> Hệ thống File Excel cho doanh nghiệp siêu nhỏ

1. Chế độ kế toán

Đối tượng áp dụng Thông tư này là các doanh nghiệp siêu nhỏ, bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuế TNDN) theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế và phương pháp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Theo Thông tư, doanh nghiệp siêu nhỏ phải áp dụng chế độ kế toán nhất quán trong một năm tài chính. Việc thay đổi chế độ kế toán áp dụng chỉ được thực hiện tại thời điểm đầu năm tài chính kế tiếp.

kế toán

2. Chứng từ, sổ sách kế toán

Doanh nghiệp siêu nhỏ được tự xây dựng biểu mẫu chứng kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của mình, đảm bảo rõ ràng, minh bạch, dễ kiểm tra, kiểm soát (trừ hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ). Trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ không tự xây dựng được biểu mẫu chứng từ kế toán cho riêng đơn vị thì có thể áp dụng biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán.

Thông tư nêu rõ, chứng từ kế toán, sổ kế toán và các tài liệu kế toán khác phải lưu giữ tại doanh nghiệp để phục vụ cho ghi chép hàng ngày; Xác định nghĩa

3. Báo cáo tài chính

Theo thông tư 132, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện các báo cáo theo quy định của pháp luật thuế. Thời gian lập và nộp báo cáo thực hiện theo quy định của pháp luật thuế.

Ngoài báo cáo theo quy định của pháp luật về thuế, căn cứ vào các thông tin về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tiền lương và các khoản nộp theo lương…, các doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lập các báo cáo kế toán phục vụ cho quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Thông tư 132 cũng quy định, doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, nếu lựa chọn áp dụng chế độ kế toán quy định tại Chương II thông tư này để phục vụ cho nhu cầu quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì vẫn lập báo cáo tài chính theo quy định.

Tuy nhiên báo cáo tài chính được lập không phải nộp cho cơ quan thuế, mà được bảo quản, lưu trữ theo quy định và sử dụng tại Doanh nghiệp để phục vụ cho việc thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

quy định kế toán doanh nghiệp

4. Kế toán trưởng

Trong thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán với doanh nghiệp siêu nhỏ, trong đó có quy định về tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán. Theo đó, doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán không băt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

Cụ thể, tại điều 8 của thông tư 132/2018/TT-BTC nêu rõ:

“1. Các doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng. Các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ có thể tự tổ chức thực hiện công tác kế toán theo quy định tại Chương III Thông tư này.

2. Việc bố trí người làm kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ phải đảm bảo không vi phạm quy định tại Điều 19 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán.

3. Các doanh nghiệp siêu nhỏ được ký hợp đồng với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê dịch vụ làm kế toán hoặc dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật. Danh sách đơn vị đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán được công bố và cập nhật định kỳ trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.”

5. Thuế cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Doanh nghiệp siêu nhỏ được miễn thuế môn bài. Thêm vào đó được giảm thuế suất thu nhập doanh nghiệp từ 20% sẽ được giảm xuống 15-17%. Theo đó  thuế suất 15% sẽ áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm dưới 3 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người.
Thuế suất 17% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ 3 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người.

>> Miễn lệ phí môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập
>> Thủ tục hồ sơ kê khai thuế ban đầu cho Công ty mới thành lập
>> Hệ thống File Excel cho doanh nghiệp siêu nhỏ

dùng thử phần mềm kế toán