Kiến thức Tiếp tục phấn đấu có 1,5 triệu doanh nghiệp vào năm 2025

Tiếp tục phấn đấu có 1,5 triệu doanh nghiệp vào năm 2025

221
mục tiêu doanh nghiệp 2025

Vừa qua, ngày 11/10/2019, Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra Quyết định 1362/QĐ-Ttg trong đó phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025. Trong đó theo quyết định này, Thủ tướng đã đặt ra mục tiêu phải có ít nhất 1,5 triệu doanh nghiệp vào năm 2025.

>> Từ 2020, thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ giảm mạnh
>> Gần 102.300 doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng
>> Ưu đãi lớn từ 8/11, cơ sở sản xuất, kinh doanh có thể vay tối đa 02 tỷ đồng/dự án

Doanh nghiệp được đánh giá là có vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Bên cạnh đó, Thủ tương cũng yêu cầu nền kinh tế Việt Nam cần đổi mới sáng tạo thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng nguồn lực, nâng tỉ lệ doanh nghiệp tham gia mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị ngang với các nước dẫn đầu trong khối ASEAN.

Đồng thời, trong giai đoạn này, bình quân lao động của doanh nghiệp khu vực tư nhân tăng khoảng 6 – 8%; bình quân thu nhập người lao động tăng khoảng 25 – 30%/năm và bình quân đóng góp vào ngân sách Nhà nước tăng khoảng 23 – 25%/năm.

mục tiêu doanh nghiệp 2025

Để đạt được mục tiêu này, Thủ tướng cũng đề ra 06 nhóm giải pháp yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan và toàn xã hội cùng tập trung thực hiện. Cụ thể:

– Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm duy trì niềm tin và tăng cường đầu tư kinh doanh bền vững.

– Áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững, công nghệ sản xuất sạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

– Khởi nghiệp sáng tạo và thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Hỗ trợ nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp.

– Khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0.

– Tăng cường vai trò của các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 11/10/2019.

>> Từ 2020, thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ giảm mạnh
>> Gần 102.300 doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng
>> Ưu đãi lớn từ 8/11, cơ sở sản xuất, kinh doanh có thể vay tối đa 02 tỷ đồng/dự án

dùng thử phần mềm kế toán